King rose pattern

Penikat-projekti

Periodic tablev3

Penikat -malminetsintähanke sijoittuu Pohjois-Suomeen, lähelle Kemin satamakaupunkia. Penikoiden malminetsintäoikeudet ovat olleen Kingsrosen hallussa vuodesta 2021 alkaen. Kuluneiden kolmen vuoden aikana olemme tinkimättä suorittaneet ympäristötutkimuksia voidaksemme arvioida vaikutuksemme alueen luontoon, ja minimoidaksemme ne. Valmistellessamme malminetsinnän suunnitelmaamme talveksi 2024/25, odotamme innolla pääsevämme jatkamaan keskusteluja myös yhteisöjen kanssa Simossa ja Keminmaalla

King rose pattern

Yhteisöt

Odotamme innolla pääsevämme jakamaan ympäristöselvitystemme tulokset ja malminetsintäsuunnitelmamme Simon ja Kemimnaan yhteisöjen kanssa.

Luonnonympäristö on Penikat -hankkeen keskiössä. Tunnistamme alueen poikkeuksellisen luonnonympäristön ja kulttuuriperinnön arvon. Otamme äärimmäiset vakavasti niiden säilymiseen kohdistuvat huolet. Meistä on upeaa käynnistää uudelleen yhteistyö sidosryhmiemme kanssa, ja päästä jakamaan kokoamaamme tietoa ja suunnitelmiamme, joita olemme kehittäneet kolmen vuoden selvitystyön tulosten pohjalta.

COMMUNITY MEETING FINLAND 01 39 28 12 Still027

Sitoudumme vuorovaikutukseen

Vuoden 2021 loppupuolelta alkaen olemme toimineet aktiivisesti vuorovaikutuksessa paikallisten sidosryhmien kanssa rakentaaksemme hyviä yhteisösuhteita. Tähän mennessä olemme tavanneet keskeisiä yhteistyötahojamme, joita ovat mm. Simon ja Keminmaan kunnat, Lapin ELY-keskus, Metsähallitus ja paikallinen Isosydänmaan paliskunta.

Päasiallinen maanomistaja on Metsähallitus. Seutu on harvaan asuttua, ja alueella on vain muutamia asuinkiinteistöjä ja kesämökkejä, jotka on kokonaisuudessaan rajattu hakemusalueidemme ulkopuolelle. Vaikkakin poronhoitajat käyttävät aluetta ajoittain, Isosydänmaan paliskunnalta marraskuussa 2021 saamamme tiedon mukaan maaston kivisyys rajoittaa sen käyttökelpoisuutta jatkuvaan laiduntamiseen.

Alue on metsästyskäytössä. Pääasiassa aluetta käytetään hirvijahtiin ja metsäkanalintujen pyyntiin. Huomioidaksemme metsästyskäytön, olemme räätälöineet kairausohjelmamme siten, että metsästysajat huomioidaan. Tavoitteenamme on, että metsästykselle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä.

Lupauksemme yhteisöille

 • Ennakoiva ja läpinäkyvä viestintä: 
  • Ensisijainen tavoitteemme on rakentaa, ymmärtää ja vaalia luottamukseen perustuvia suhteita kaikkien sidosryhmiemme kanssa, mukaan lukien vakituiset ja loma-asukkaat, matkailuala ja virkistyskäyttäjät sekä poronhoito.
 • Näin osallistamme:
  • Toimimme läheisessä yhteistyössä Simon ja Keminmaan yhteisöjen kanssa, ymmärtääksemme ja kehittääksemme suhteitamme.
 • Lopulta tavoitteemme on, että pitkällä aikavälillä nämä yhteisöt pystyvät aktiivisesti ohjaamaan hankkeitamme yhteiseen menestykseen.
  • Ennen kuin jatkoa koskevat suunnitelmat lyödään lukkoon, Kingsrose huomioi siihenastisen tiedon ja saadut opit. Ennakoivan ja läpinäkyvän viestinnän sitoumuksemme mukaisesti jatkamme yhteistyötä sidosryhmien, yhteisön ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Lupauksemme dialogin ylläpitämisestä jatkuu vuoden 2024 jälkeenkin. Tarkoituksenamme on lisätä vuorovaikutusta uusien sidosryhmien kanssa. Haluamme ymmärtää erilaisia huolia ja rakentaa luottamusta sidosryhmien keskuudessa.

Yleisötilaisuudet

Tarkoituksenamme on järjestää yleisötilaisuus Simon ja Keminmaan yhteisöille kesän 2024 aikana. Haluamme jakaa tietoa suunnitelmistamme ja saada palautetta Penikat -hankkeesta.

Täältä löydät palautelomakkeemme, jolla voit olla yhteydessä koskien tapahtumia ja suunnitelmia.

King rose pattern

Ympäristö

Penikat -hankkeemme sijoittuu alueelle, jonka luonto on erityisen rikasta ja herkkää. Lupa-alueemme sijoittuvat osittain Euroopan Unionin Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle.

Olemme käyttäneet viimeiset kolme vuotta alan parhaita käytäntöjä noudattavan vaikutusarvioinnin laatimiseen, jotta varmasti tunnemme, minimoimme ja tarvittaessa lievennämme kaikki mahdolliset vaikutukset, joita malminetsinnästämme voisi aiheutua. Ympäristön suojeleminen on meille sydämen asia, joten haluamme nostaa rimaa malminetsinnässä ja tehdä enemmän kuin säädökset ja viranomaiset vaativat.

2022 Environment Drone shot Forest Reduced 2 5

Luonnonympäristö

Natura 2000 -verkosto kuuluu Euroopan biodiversiteetin suojelun kulmakiviin. Verkostoon kuuluu Suomessa noin viisi miljoonaan hehtaaria. Koska hankkeemme osuu Natura- ja soidensuojelualueelle, olemme toimittaneet seikkaperäisen Natura-arviointiraportin malminetsintälupahakemuksemme liitteeksi. Samaa raporttia käytetään myös hakiessamme ympäristöministeriön suostumusta malminetsinnän suorittamiseen soidensuojelualueella.

Natura-arviossamme yhdistyvät malminetsinnän yksityiskohtainen suunnittelu, vaikutuksia vähentävät toimintatavat sekä laajat luontoselvitykset. Selvityksiä on tehty pitkäaikaisesti ja eri vuodenaikoina, jotta saadaan hankittua parhaat tiedot luontotyypeistä ja suojelluista lajeista.  Arvion on laatinut monipuolinen joukko suomalaisia ympäristöasiantuntijoita. Arviossa esitellään yksityiskohtainen projektikuvaus, perusteelliset lajistoselvitykset, sekä vaikutusarvioinnit.

Arvioinnissa tarkastellaan myös malminetsinnän yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden kanssa. Erityisesti olemme tarkastelleet tuulivoima-hankkeita, joita on malminetsintähankkeemme käynnistymisen jälkeen suunniteltu saman Natura-alueen lähiympäristöön.

Natura-arvion lopputuloksena on, että malminetsintä ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille.  Kairauspaikkojen sijainnit sekä reitit, joiden kautta laitteistot siirretään paikoille, tarkennettiin laadittujen perusteellisten lajistoselvitysten perusteella. Ennakoivan suunnittelun ja muiden soveltamiemme parhaiden käytäntöjen seurauksena voimme todeta, että suunnittelemamme malminetsintä ei aiheuta lainkaan vaikutuksia, tai vaikutukset ovat erittäin vähäisiä ja paikallisia.

Alueellinen ympäristöviranomainen Lapin ELY-keskus on tarkastanut ensimmäisen Natura-arviomme (koskee malminetsintäaluetta Ala-Penikka) ja yhtynyt näkemykseemme, että esittämämme malminetsintäkairaukset eivät vaaranna Natura 2000 -alueen eheyttä.

Lupauksemme ympäristölle

Olemme sitoutuneet sijoittamaan jatkuvasti resursseja luonnonympäristön suojelemiseen, jotta voimme minimoida ekologisen jalanjälkemme ja tarkkailla tuloksiamme. Kuusikohtainen lupauksemme on huolellisesti laadittu heijastamaan horjumatonta sitoumustamme ympäristöstä huolehtimiseen Penikat-projektisamme.

Lupaamme:

 • Suorittaa vuosittain kasvillisuusselvityksen suunniteltujen kairauspaikkojen ja kulkureittien osalta.

 • Teettää vuosittaiset petolintuselvitykset kulloistenkin pesimäalueiden tunnistamiseksi.
 • Suunnitella kaikki kairaustoiminnot vain talvikauden ajalle, ja tarpeen mukaan käyttää keinolunta kasvillisuuden, maanpinnan ja kallioiden suojelemiseksi kulkureiteillä ja kairauspaikoilla.
 • Käyttää kairauslaitteistoja, joissa on suljettu vesikierto ja kairaussoijan talteenotto ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Kaikessa kuljetuskalustossamme käytetään leveitä kumiteloja.
 • Kunnioittaa asianmukaisia suojavyöhykkeitä kasviesiintymien ja petolintujen pesäpaikkojen ympäristössä, ja pidättäytyä kaikista toimista näillä alueilla rajoitusaikana
 • Tehostaa suojaustoimia herkillä alueilla ja kosteikoilla vahvistamalla tarvittaessa reittejämme suojamatoilla tai -verkoilla. Kairausten päätyttyä teetämme vuosittaiset maastotutkimukset vaikutusten ja palautumisen seuraamiseksi.

Yhteenvetona voimme todeta, että sitoumuksemme ympäristön vaalimiseksi Penikat-hankkeessamme on horjumaton. Ponnistelemme saavuttaaksemme tasapainon vastuullisuuden ja liiketoimintamme kesken ja toimiaksemme harmoniassa luonnon kanssa.

Natura 2000 aineistot

King rose pattern
logo

Malminetsintä

Penikat on maailmanluokan PGE-nikkeli-kupari -projekti kriittisten mineraalien alalla.

Projekti edustaa mahdollisuutta määritellä merkittävä resurssi platinaryhmän alkuaineita (PGE), jotka on EU:ssa määritelty kriittiseksi resurssiksi. Nykyinen riippuvuutemme näiden mineraalien harvoista tuottajista tekee hankintaketjuistamme haavoittuvia. Malminetsintä on tarpeen mineraalien saatavuuden monipuolistamiseksi. Teknologian edistyessä meidän on kehitettävä innovatiivisia menetelmiä näiden mineraalien löytämiseen ja hyödyntämiseen, jotta voimme vastata kysynnän muutoksiin. PGE-mineraalit ovat välittämättömiä esimerkiksi hiilineutraaleille autoille.

2022 Exploration Penikat SSF 050722 KRM Q2 UPDATE 6

Yleiskuva

Penikat-projekti on korkean pitoisuuden PGE-nikkeli-kupariesiintymä Luoteis-Suomessa.

Hankkeseen sisältyy usean miljoonan unssin etsintäkohde (Expoloration Target) joka on valmisteltu JORC Code -vaatimusten mukaisesti ja edustaa mahdollisuutta määritellä merkittävä resurssi platinaryhmän alkuaineita (PGE), jotka on EU:ssa määritelty kriittiseksi resurssiksi.

Penikat kuuluu maailman lupaavimpien platinaryhmän alkuaineiden (PGE) etsintäprojektien joukkoon Etelä-Afrikan ja Venäjän ulkopuolella. Paikalla on merkittäviä pitoisuuksia palladiumia, platinaa, rodiumia ja iridiumia, seurassaan kohonneita nikkeli- ja kuparipitoisuuksia. Tämä rikas mineralisaatio sijaitse maanpinnan läheisyydessä kolmen levymäisen kerroksen (tabular reefs) muodossa Penikoiden kerrostuneen intruusion yhteydessä. Nämä ominaisuudet muistuttavat eteläafrikkalaista Bushweldin kompleksia sekä Stillwaterin kompleksia Montanassa, USA:ssa

Tavoitteenamme on määrittää vaikutuksiltaan vähäinen, moderni ja kestävä projekti platinaryhmän alkuaineiden toimittamiseksi EU:n markkinoille. Korkea pitoisuus ja mineralisaation kapea muoto saattavat saada esiintymän soveltumaan hyvin maanalaiseksi hankkeeksi. Tällöin vaikutukset ovat vähäiset ja hankkeessa voidaan hyödyntää olemassaolevia teollisuusalueita.

Sijainti

 • Penikat sijaitsee 25 km itään Kemistä ja sen satamasta ja rautatieyhteyksistä. Satamasta kuljetetaan nykyisin nikkeli- ja kuparirikasteita muista suomalaisista hankkeista.

 • Penikat sijaitsee 25 km itään Kemistä ja sen satamasta ja rautatieyhteyksistä. Satamasta kuljetetaan nykyisin nikkeli- ja kuparirikasteita muista suomalaisista hankkeista.
 • Penikat sijaitse lähellä suuria tuulivoima-alueita ja pääteitä. Alueelle on kulkuyhteys päällystettyjen pääteiden ja päällystämättömien metsäteiden kautta suoraan hankealueen keskiosaan. Alue on asumatonta ja se sijoittuu Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat -nimisen Natura 2000 -alueen ja soidensuojelualueen länsiosaan.
penikat

Kohteet

Aiempi malminetsintä on osoittanut mineralisaation pituudeksi yhteensä yli 23 km Kingsrosen hallinnassa olevilla etsintäalueilla. On kuitenkin syytä huomata, että aiemmat kairaukset ovat ulottuneet keskimäärin ainoastaan 43 metrin syvyyteen.

Analogous deposits extend to >1 kilometre down dip. At Penikat, rare deeper historical holes and historical seismic data indicate mineralisation extends to at least 1 kilometre below surface.

Tyypiltään samanlaisten esiintymien tiedetään ulottuvat yli kilometrin syvyyteen. Penikoiden tapauksessa harvat historialliset syvemmät reiät ja aiempien seismisten tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että mineralisaatio ulottuisi vähintään 1 km maanpinnan alapuolelle.

Kingsrose on arvioinut etsintäkohteen (Exploration Target) JORC Coden vaatimusten mukaisesti perustuen mittavaan uudelleenloggaukseen ja uusiin näytteisiin. Tulokset viitaisivat haarukkaan 21 - 32 Mt at 4.0 to 7.4 g/t 6E (platina, palladium, kulta, rodium, iridium ja rutenium yhteensä) johtaen 2.8 - 7.7 Moz 6E. Penikoiden PGE-esiintymän määrä ja pitoisuus on luonteeltaan konseptuaalinen. Tutkimustuloksia on liian vähän, jotta mineraalivarantoarviota olisi mahdollista muodostaa. Ei ole varmuutta siitä, että jatkotutkimuksetkaan tulevat johtamaan mineraalivarantoarvioon.

Alueelle 1 (Ala-Penikka) on suunniteltu 77 kairauspaikkaa, joiden myötä päästään tutkimaan osia SJ ja AP-reeffeistä (katso kuva 2), sisältäen myös ”ballroom”-osuuden, josta aiemmissa kairauksissa on saatu tulokseksi 8.8 metriä @ 8.1 g/t Pd, 2.3 g/t Pt & 0.5 g/t Au pinnalta.

Tilanne

Alueellinen ympäristöviranomainen, Lapin ELY-keskus (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) on tarkastanut yhtiön Natura-arvion koskien malminetsintään osa-alueella 1 (Ala-Penikka). ELY toteaa lausunnossaan, että esitetty malminetsintä ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteille eikä haittaa Natura 2000 -alueen eheydelle. ELY:n lausunto on keskeisin ympäristöön liittyvä tarkastelupiste prosessissa malminetsintäluvan saamiseksi ja luvan mahdollistava lausunto on siten tärkeä positiivinen saavutus.

JORC Competent Person’s Statement (epävirallinen käännös)

Tämä nk. pätevän henkilön lausunto, competent person’s statement on JORC Coden mukainen lausunto. Suomenkelinen käännös on epävirallinen ja tarkoitettu ainoastaan informatiiviseksi. Mikäli käännöksen ja alkuperäisen englanninkielisen lausunnon välillä on ristiriitaa, alkuperäinen englanninkielinen lausunto pätee

Tällä verkkosivustolla esitetty informaatio, joka koskee malminetsinnän tuloksia Penikat -hankkeessa, on ensi kertaa raportoitu Yhtiön toimesta pörssitiedotteissa ASX announcements: 28.6.2022, 5.5.2022 ja 23.11.2021. Tiedotteet vastaavat JORC Code / 2012 edition vaatimuksia.

Yhtiö vakuuttaa, että sen tiedossa ei ole mitään uutta tietoa tai dataa, jolla olisi olennaista merkitystä sen tiedon kannalta, joka on annettu edellä mainituissa ASX pörssitiedotteissa. Edelleen yhtiö vakuuttaa, että kaikki olennaiset oletukset ja tekniset parametrit, joihin että malminetsinnän tulokset ja etsintäkohde perustuvat, ovat edelleen voimassa eivätkä ole oleellisesti muuttuneet.

Tällä verkkosivustolla esitetty informaatio, siltä osin kuin se koskee malminetsinnän tuloksia, perustuu tietoihin, jotka on koottu Andrew Tunningleyn johdolla ja valvonnassa. Tunningley on Member and Chartered Professional (Geology) of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy ja johtaa Kingsrose Mining Limitedin malminetsintätoimintaa. Herra Tunningleyllä on riittävä kokemus, joka liittyy asianomaiseen mineralisaatiotyyliin ja tarkasteltavana olevan esiintymän tyyppiin, sekä kyseessä olevaan toimintaan, jotta hän on pätevä toimimaan ”pätevänä henkilönä” (Competent Person) kuten vaatimukset on määritelty vuoden 2012 versiossa australialaisesta raportointikoodista ” Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves.”

Herra Tunningley antaa suostumuksensa siihen, että kyseiset asiat sisällytetään tälle verkkosivustolle tietojensa perusteella siinä muodossa ja kontekstissa, jossa ne esiintyvät.

Malminetsinnän kohteen arvion (Exploration Target estimate) on laatinut herra J.C. Witley (BSc Hons, MSc (Eng.)). Witley on geologi, jolla on 33 vuoden kokemus perus- ja arvometallinen etsinnästä ja kaivostoiminnasta sekä mineraalivarantojen arvioinnista ja raportoinnista. Hän on Johtava Resurssikonsultti (Principal Resource Consultant) The MSA Group:issa, joka on riippumaton konsulttiyhtiö, South African Council for Natural Scientific Professions (“SACNASP”) rekisteröity jäsen sekä Fellow-tason jäsen Geological Society of South Africa (“GSSA”):ssa

Herra Witleyllä on soveltuvat pätevyydet ja kokemus huomioon ottaen mineralisaation tyyppi ja suunniteltu toiminta, jotta häntä voidaan pitää ”pätevänä henkilönä” (Competent Person) kuten vaatimukset on määritelty vuoden 2012 versiossa JORC Code:ssa.

Herra Witley antaa suostumuksensa siihen, että kyseiset asiat sisällytetään tälle verkkosivustolle tietojensa perusteella siinä muodossa ja kontekstissa, jossa ne esiintyvät.

King rose pattern

Luvitus

Hankkeemme osuu Natura- ja soidensuojelualueelle, olemme toimittaneet seikkaperäisen Natura-arviointiraportin malminetsintälupahakemuksemme liitteeksi.

Samaa raporttia käytetään myös hakiessamme ympäristöministeriön suostumusta malminetsinnän suorittamiseen soidensuojelualueella.

Natura-arviossamme yhdistyvät malminetsinnän yksityiskohtainen suunnittelu, vaikutuksia vähentävät toimintatavat sekä laajat luontoselvitykset. Selvityksiä on tehty pitkäaikaisesti ja eri vuodenaikoina, jotta saadaan hankittua parhaat tiedot luontotyypeistä ja suojelluista lajeista. Arvion on laatinut monipuolinen joukko suomalaisia ympäristöasiantuntijoita. Arviossa esitellään yksityiskohtainen projektikuvaus, pöllö- ja petolintuselvitykset, suojeltavien lajien arvioinnit, metsoselvitykset, kasvillisuusselvitykset sekä vaikutusten arviointi.

Track to Penikat and Forests

Luvituksen tiekartta

Penikat-projektiin sisältyy yhteensä viisi malminetsintälupahakemusta, joiden pinta-ala on yhteensä 2012.5 hehtaaria.

 • Kingsrose omistaa Penikat-hankkeesta 100 % tytäryhtiönsä Kingsrose Exploration Oy:n kautta.
 • Hanketta koskee 1% NSR rojalti, joka on maksettava Andrew Daceylle (projektin myyjä).
 • Kingsrose on hakenut malminetsintälupia, joiden nojalla saadaan suorittaa kairauksia.
 • Koska projekti sijoittuu osin Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle alueelle sekä soidensuojelualueelle, malminetsintälupahakemuksen mukana tulee toimittaa ympäristönsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Natura-arvioinnin perusteella paikallinen ympäristöviranomainen ELY voi antaa lausunnon, jolla se hyväksyy malminetsintäluvan myöntämisen. Malminetsintäluvan myöntää kaivosviranomainen Tukes. Lisäksi tarvitaan ympäristöministeriön suostumus malminetsinnän suorittamiseen soidensuojelualueella.
King rose pattern

Ota yhteyttä

Mielipiteesi on meille tärkeä! Arvostamme suuresti palautettasi ja olemme kiitollisia, jos haluat jakaa ajatuksesi kanssamme. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai haluat vain jakaa kokemuksesi, olemme täällä kuuntelemassa. Kiitos, että käytit aikaasi auttaaksesi meitä eteenpäin!

logo

Kingsrose Mining Limited on ASX-listattu (ASX: KRM) yritys, joka on keskittynyt vastuulliseen mineraalien etsintään ja löytöihin

Tilaa ASX-ilmoitukset

Seuraa


Yksityisyys

Tekijänoikeus 2024. Kingsrose Mining. Kaikki oikeudet pidätetään