King rose pattern

Finnmark-projekti

Finnmark periodic table

Kingsrose tunnustaa ja kunnioittaa Saamelaisten oikeuksia, historiallisia, nykyisiä ja myös tulevia; Meidän mielestämme alkuperäiskansoilla on oikeus itsemääräämisoikeuteen, oikeus harjoittaa perinteisiä elinkeinoja, sekä pitää yllä yhteyttä maahan, vesistöihin ja kulttuurisiin reliikkeihin.

King rose pattern

Yhteisö

Kingsrose kunnioittaa ja on erittäin tietoinen erämaan merkityksestä Finnmarkin asukkaille. Pidämme välttämättömänä, että teemme yhteistyötä yhteisön kanssa kuunnellaksemme ja oppiaksemme, miten maata käytetään, ja ohjaamme toimintaamme sen perusteella. 

Uskomme vakaasti, että etsintätoimintaa tulee kehittää ja suunnitella yhdessä paikallisyhteisöjen kanssa, ja perimmäisenä tavoitteena onkin antaa Finnmarkin asukkaille mahdollisuus vaikuttaa projektiemme suuntaan ja arvonluontiin.

IMG 4840

Sitoudumme vuorovaikutukseen

Kingsrose aloitti yhteydenpidon keskeisten sidosryhmien ja saamelaisten oikeudenhaltijoiden kanssa helmikuussa 2022, ja sen jälkeen olemme pitäneet yllä johdonmukaista viestintää ulottaen samalla yhteydenpitoa yhteisöön laajemmalti. Ensisijainen tavoitteemme on ollut luoda, ymmärtää ja vaalia luottamukseen perustuvia suhteita. Tunnustamme lammaspaimenten, matkailun ja maan virkistyskäyttäjien merkityksen ja odotamme mielenkiinnolla jatkuvaa sitoutumista näiden erittäin tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Sen jälkeen, kun ensimmäinen malminetsintälupa myönnettiin vuonna 2022, olemme käyneet keskusteluja seuraavien tahojen kanssa:

 • Saamelaisten, alkuperäiskansojen oikeuksien haltijoiden kanssa
 • Protect Sápmi -säätiö
 • Saamelaiskäräjät
 • Kunnat
 • Fefo (Finnmarkin kiinteistövirasto)
 • Laajempi yhteisö julkisten kokousten kautta 

Ennen tulevien suunnitelmien viimeistelyä hyödynnämme tähänastista edistystä ja oppeja. Olemme edelleen sitoutuneet toimimaan ennakoiden ja avoimesti oikeudenhallitsijoiden, sidosryhmien ja yhteisön kanssa.

Keskustelu saamelaisten maanomistajien kanssa

Alkuperäiskansojen suhteen Kingsrose tunnustaa, että vapaasti, etukäteen annettu ja tiedostava hyväksyntä, on oikea periaate ja prosessi (FPIC). Sen tulee kattaa myös oikeus itse-määrittelyyn, joka on kaikkien alkuperäiskansojen oikeuksien kulmakivi. Mielestämme se on enemmänkin kestävä sitoomus kaikkien osapuolten välillä kuin vain keskustelua tai tiedottamista; ja sen tulee johtaa yhteistyöhön osapuolten välillä, jotta kaikki osapuolten näkemykset voidaan ottaa huomioon ja päätyä parempaan lopputulokseen kuin perinteisessä päätöksenteossa. FPIC mahdollistaa alkuperäiskansojen suostumuksen tai sen poistamisen missä tahansa projektissa, joka toimii heidän alueellaan.

*International Council on Mining and Metals:in (ICMM) määritelmä: "FPIC käsittää prosessin ja tuloksen. Tehokkaalla prosessilla varmistetaan, että alkuperäiskansat otetaan merkityksellisesti huomioon ja että heillä on riittävästi tietoa projektista ja riittävästi aikaa osallistua päätöksentekoon. He voivat vapaasti tehdä päätöksiä ilman pakkoa, pelottelua tai manipulointia. Jos suostumusta ei kuitenkaan saada kaikkien osapuolten parhaista yrityksistä huolimatta, alkuperäiskansojen ja laajemman väestön oikeuksien ja etujen tasapainottamiseksi, hallitus voi päättää, että hanke on toteutettava, ja määritellä sovellettavat ehdot."

Työskentelemme aktiivisesti saavuttaaksemme yhteisen prorsessisopimuksen, jolla Spierttagáisá tunnustetaan oikeuksien haltijoiksi ja jolla virallistetaan malminetsintätoimiamme koskevat päätöksentekoprosessit. Lisäksi Kingsrose kehittää parhaillaan alkuperäiskansohin liittyviä käytäntöjä.

Vuonna 2023 saimme Protect Sápmi -järjestöltä FPIC- ja kulttuuritietoisuuskoulutuksen osana jatkuvaa sitoutumistamme yhteistyöhön ja kulttuuritietoisuuteen.

Suostumus tarkoittaa meille kehittyvää sopimusta, joka muotoutuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Uskomme vakaasti, että paikallisyhteisöillä on valta tehdä maataan koskevia ratkaisevia päätöksiä, jotka vaikuttavat hankkeidemme suuntaan ja arvoon.

Arkeologiset ja kulttuuriperinnön tutkimukset

Kingsrose on tehnyt ennakoivaa yhteistyötä Saamelaiskäräjien kanssa arkeologisten ja kulttuuriperintötutkimusten toteuttamiseksi Kárenašvárrin alueella, jotta saisimme lisää tietoa merkittävistä saamelaiskohteista. Tutkimuksen tulokset ovat ohjanneet kaikkia suunniteltuja toimia.

Tammikuussa 2023 Kingsrose sai erityisluvan rajoitetulle kairausohjelmalle Kárenašvárrissa. Lupahakemuksen tukemiseksi Kingsrose rahoitti saamelaiskäräjien kulttuuriperintötutkimuksen ja tilasi riippumattoman biodiversiteettitutkimuksen. Saamelaisten oikeuksien haltijat ovat kuitenkin vastustaneet kairaushakemusta sen nykyisessä muodossa. Vastauksena tähän Kingsrose on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä kairauksen mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi ja lieventämistoimenpiteiden kehittämiseksi jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen siitä, miten kairaustyössä voitaisiin edetä.

Lupauksemme yhteisöille

 • Alkuperäiskansojen oikeuksien kunnioittaminen:
  • ymmärrämme ja tunnustamme täysin Finnmarkissa toimimiseen liittyvän vastuun, erityisesti vuorovaikutuksessa toimintamme maa-alueen saamelaisten oikeuksien haltijoiden kanssa.
 • Ennakoiva ja läpinäkyvä viestintä:
  • yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja saamelaisten oikeuksien haltijoiden kanssa alkoi helmikuussa 2022 ja sitä on jatkettu johdonmukaisesti. Tämä yhteistyö laajenee, kun kehitämme uusia suhteita laajemmin Finnmarkin yhteisössä.
  • Ensisijainen tavoitteemme on luoda, ymmärtää ja vaalia luottamuksellisia suhteita kaikkien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien lammaspaimenten, matkailun ja maan virkistyskäyttäjien kanssa. 
 • Sitoutumisyhteistyö:
  • Tiimimme tekee tiivistä yhteistyötä Finnmarkin yhteisön kanssa ymmärtääkseen ja kehittääkseen suhteita.
  • Lopulta tavoitteemme on, että pitkällä aikavälillä nämä yhteisöt pystyvät aktiivisesti ohjaamaan hankkeitamme yhteiseen menestykseen.
 • Tulevaisuuden suunnittelu ja yhteistyö:
  • Ennen tulevien suunnitelmien viimeistelyä Kingsrose hyödyntää siihen mennessä saavutettuja tietoja ja oppeja. Jatkamme edelleen aktiivista ja avointa vuorovaikutusta oikeudenhaltijoiden, sidosryhmien ja yhteisön kanssa.
 • Vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen (FPIC) periaatteet:
  • Kingsrosen yhteistyötä alkuperäiskansojen kanssa ohjaavat vapaan ja tietoon perustuvan ennakkosuostumuksen (FPIC*) periaatteet. Yhteistyömme saamelaisten oikeuksien haltijoiden kanssa perustuu tähän alkuperäiskansojen sitouttamiskehykseen. Vuonna 2024 jatkamme luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvan suhteen edistämistä saamelaisten oikeuksien haltijoiden kanssa.
  • *Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston (ICMM) määritelmä "FPIC sisältää prosessin ja tuloksen. Tehokas prosessi varmistaa, että alkuperäiskansat ovat mielekkäästi otettuna mukaan ja heillä on riittävästi tietoa hankkeesta sekä riittävästi aikaa olla mukana päätöksenteossa. He voivat tehdä päätöksiä vapaasti ilman pakottamista, uhkailua tai manipulointia. Jos suostumusta ei kuitenkaan saada kaikkien osapuolten parhaimmista ponnisteluista huolimatta, hallitus voi päättää alkuperäiskansojen sekä laajemmin väestön oikeuksien ja etujen tasapainottamisen vuoksi, että hankkeen on edettävä ja täsmentää ehdot, joita on sovellettava.”
  • Työskentelemme aktiivisesti yhteisesti sovitun prosessisopimuksen luomisen eteen, saamelaisten oikeuksien haltijoiden tunnustamiseksi ja tutkimustoimintaamme koskevien päätöksentekoprosessien virallistamiseksi. Lisäksi Kingsrose on kehittämässä alkuperäiskansojen liittyviä käytäntöjä.
King rose pattern

Ympäristö

Meneillään olevista ympäristötutkimuksista saadut tiedot ohjaavat lähestymistapaamme arktisen alueen herkän elinympäristön suojeluun. Ymmärrämme luonnonympäristön merkityksen Finnmarkin asukkaille ja jaamme näkemyksen tämän kauniin maailmanosan suojelemisesta.

Meitä ohjaa halu nostaa malminetsinnän standardeja, jotta minimoimme vaikutuksemme tähän arvokkaaseen ympäristöön.

20220714 122545

Luonnonympäristö

Alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti Kingsrose on tehnyt ympäristötutkimuksia Kárenašvárrin alueella, ja suunnitelmissa on lisätutkimuksia laajemmilla Finnmarkin lupa-alueilla malminetsintätoiminnan vaikutusten lieventämiseksi ja ympäristön nykytilan määrittämiseksi.

Vuonna 2022 otimme ennakoivasti käyttöön paikallisten asiantuntijoiden, Sállir natur AS:n, osaamisen Kárenašvárrin alueen luontotyyppien ja kasviston nykytilaselvityksissä. Tämä lisää ymmärrystämme ympäristöarvoista. Kaikki ehdotetut toimet ovat perustuneet tämän tutkimuksen tuloksiin.

Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten minimoimiseksi Kingsrose on kehittänyt kairausmenetelmän, johon sisältyy toimenpiteitä vesipäästöjen laadun valvomiseksi, häiriöiden aiheuttaman jäljen vähentämiseksi, melun ja pölyn vähentämiseksi ja liikenteen minimoimiseksi. Menetelmää sovelletaan ajanjaksoina, jolloin aluetta ei käytetä poronhoitoon.

Sitoutumistamme vastuulliseen malminetsintätyöhön korostaa kattavan vaikutustenarviointiraportin toimittaminen, joka on lisätietona erityislupahakemuksemme tueksi.

Ympäristösitoumukset

 • Kingsrose painottaa malminetsintää kaivoksen perustamisen sijaan ja edistää yhteistyötä sidosryhmien kanssa.
 • Sitoudumme dokumentoimaan ympäristö- ja kulttuuriarvot kairausta edeltävien tutkimusten avulla.
 • Saamelaisille oikeuksien haltijoille maksettavat korvaukset ja sitoutuminen osakkeen arvon mekanismeihin.
 • Pyrkimys kestävän kehityksen johtoasemaan etsintäkäytännöissä.
 • Sitoutuminen alueelliseen työvoiman kehittämiseen ja paikallisten konsulttien tukemiseen.
 • Kansainvälisten standardien noudattaminen, palautteen pyytäminen ja koulutus alkuperäiskansojen oikeuksista ja ympäristöasioiden hallinnasta.
King rose pattern

Malminetsintä

Norjatta Kingsrosen marlminetitntäluvat kattavat yli 200 km matkalta aluetta, joka muodostaa Pohjois-Suomessa sijaitsevan Keski-lapin viherkivivyöhykkeen (CLGB) toistaiseksi tutkimatta jääneen jatkeen.

Kingsrosen alustavat näytteet Norjan Finnmarkissa (kohde Virdenmuotki) osoittivat korkeita pitoisuuskia kuparia, palladiumia, kultaa ja hopeaa kairaamattomista sulfidikvartsisuonista, jotka sijaitsevat gabbro-isäntäkivissä (ks. ASX tiedote 4.9.2023). Tälläinen metallien yhistelmä, jonka isäntäkivenä on maafinen intruusio, on vakuuttava osoitus magmaattisen sulfidin kupari-nikkeli-PGE-esiintymien löytämisen mahdollisuudesta (lisätietoja ASX ilmoitus 22.5.2024).

Porsanger Mapping Scott

Yleiskatsaus

Kingsrose tuli Finnmarkin alueelle Porsanger-projektin hankinnan myötä syyskuussa 2021 ja käytti BHP Xplor -ohjelman rahoitusta hankkiakseen etsintälisenssit muille mahdollisille viherkivivyöhykkeille. Hanke käsittää 291 malminetsintälupaa 2 378 neliökilometrin alueella. Kuten ASX tiedote 4.9.2023  ilmoitettiin, Finnmark-projekti on osa Kingsrosen ja BHP:n välistä Exploration Alliancea, jonka puitteissa BHP rahoittaa kokonaan etsintätyöt enintään kolmen vuoden ajan, ja sillä on mahdollisuus tehdä yhteisyrityssopimus valituilla alueilla koko tämän ajan ks. 22.05.2025 päivätty ASX ilmoitus.

Aiemmissa malminetsintätöissä ja akateemisissa tutkimuksissa on havaittu nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja sisältäviä magmaattisia sulfideja mafisissa-ultramafisissa intruusioissa, jotka ovat geologiselta iältään (2,06 Ga) yhteneväisiä Suomessa sijaitsevien Anglo Americanin Sakatti-projektin ja Bolidenin Kevitsan kaivosen kanssa. Finnmarkin geologiset vyöhykkeet ovat vähän tutkittuja ja suurelta osin jääkausien synnyttämien moreenikerrosten peittämiä, mikä antaa Kingsroselle mahdollisuuden arvioida koko alueen massiivisten nikkeli-kupari-PGE-sulfidien esiintymistä.

Sijainti

Finnmarkin projekti kattaa laajan alueen Finnmarkin läänissä Pohjois-Norjassa. Se ulottuu etelään pohjoisessa sijaitsevista Lakselvin ja Altan kaupungeista Karasjokin ja Kautokeinon kaupunkeihin eteläisessä Finnmarkissa. Aluetta palvelevat Lakselvin ja Altan kotimaan lentokentät sekä valtakunnalliset E-6- ja E-45 tiet. Kohdealueille pääsee mönkijä- ja moottorikelkkareittejä sekä jalankulkureittejä pitkin, jotka kulkevat suuressa osassa Finnmarkia. Alueelle ovat tyypillisiä kallioiset kukkulat, nummet ja metsäiset, matalat mutta jyrkkärinteiset rotkot, joita halkovat purojen, lampien ja järvien verkosto.

Kohde

Kingsrosen tekemän laajan geofysikaalisen ja geokemiallisen aineiston kokoamisen ja uudelleentulkinnan tuloksena on määritetty 81 kohdetta, jotka on luokiteltu ja asetettu tärkeysjärjestykseen. BHP Xplor -ohjelman puitteissa tehdyn työn tavoitteena oli tunnistaa mafis-ultramafisia intruusioita, jotka voivat sisältää magmaattisia sulfideja.

Projektialueen pohjoispuolella, Porsangerin kunnassa, sijaitsevat 2,06 miljardin vuoden ikäiset Karenhaugen- ja Porsvann-intruusiot, joita Norjan geologinen tutkimuslaitos kairasi 1990-luvulla osana kuparinetsintäohjelmaa. Näissä vanhemmissa kairauksissa lävistettiin laajoja, matalan tai keskinkertaisen pitoisuuden omaavia ja palladiumvaltaisia PGE-mineralisaatioita, joissa on myös kuparia ja harvinaista nikkelimineralisaatiota maanpinnalle paljastuneissa intruusiokivissä. Kingsrosen suorittamassa sähkömagneettisessa maastomittauksessa Karenhaugenissa on tunnistettu 350 × 400 metrin kokoinen, lähellä maanpintaa sijaitseva, sähköä johtava kappale, joka sijaitsee heti mineralisoituneen paljastuman alapuolella. Tammikuussa 2024 Kingsrose sai kairausluvan tämän kohteen testaamiseksi.

Tilanne

Kingsrose rakentaa alkuperäisen kohdentamistyön päälle suunnittelemalla malminetsintäohjelmia, joiden tarkoituksena on tunnistaa potentiaalisia intruusioita ja tutkia massiivisia sulfidisia nikkeli-kupari-PGE-esiintymiä. Malminetsintää ohjataan ilmasta tehtävillä geofysikaalisilla töillä, joiden jälkeen töitä jatketaan ei-invasiivisilla pintatutkimuksilla, kuten geologisilla kartoituksilla ja näytteenotolla, geokemiallisilla pintanäytteenotoilla ja geofysiikan maastotutkimuksilla.

Työohjelman rahoittaa yksinomaan BHP katso ASX ilmoitus, päivätty 22.05.2024.

Kingsrose on solminut kumppanuuden Norjan geologisen tutkimuslaitoksen (NGU) kanssa, jossa Kingsrose rahoittaa osittain tutkimushanketta, joka koskee magmaattisten järjestelmien malmipotentiaalia ja jakautumista Karasjoen vihreäkivivyöhykkeellä Finnmarkissa. Kingsrosen rahoituksella tehdään yksityiskohtaisia geokemiallisia ja geokronologisia tutkimuksia vyöhykkeen mafis-ultramafisista intruusiivisista järjestelmistä.

Finnmarkin läänissä tehtäviin invasiivisiin etsintätöihin, mukaan lukien kairaukset, tarvitaan kaivoslain 18 §:n mukainen erityislupa. Porsangerissa Kingsrose on saanut valmiiksi Karenhaugenin malminetsintäkohteen luontotyyppien ja kulttuurin nykytilaselvitykset, ja tammikuussa 2024 sille myönnettiin kairauslupa tietyin ehdoin, kuten 9.1.2024 ilmoitettiin.

Uusien kohteiden kairaamiseen tarvitaan tulevaisuudessa lisää erityislupia. Erityislupa voidaan evätä, jos saamelaisten etujen huomioon ottaminen on hakemuksen myöntämistä vastaan.

Kingsrose pitää ennakoivaa ja avointa vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen kanssa ensisijaisena tavoitteena. Olemme aloittaneet keskustelut paikallisyhteisön ja paikallisen porolaidunpiirin kanssa ennen alueella tehtäviä tutkimuksia.

Pätevän henkilön lausunto

Tämän raportin tiedot, jotka liittyvät Porsanger-projektin etsintätuloksiin, yhtiö raportoi ensimmäisen kerran JORC-koodin (2012) mukaisesti ASX-ilmoituksissa, jotka on päivätty 22.05.2024, 11.10.2022, 25.8.2022 ja 7.7.2022.

Tämän raportin tiedot, jotka liittyvät Karasjoen ja Kotalahden alueiden malminetsintätuloksiin, on yhtiö raportoinut ensimmäisen kerran JORC-koodin (2012) mukaisesti ASX-ilmoituksissa, jotka on päivätty 22.5.2024 ja 4.9.2023.

Yhtiö vahvistaa, ettei se ole tietoinen mistään uusista tiedoista tai aineistosta, jotka olennaisesti vaikuttavat edellä mainittuihin ASX-julkaisuihin sisältyviin tietoihin, ja se vahvistaa lisäksi, että kaikki merkitykselliset oletukset ja tekniset parametrit, jotka tukevat etsintätuloksia ja etsintätavoitetta, ovat edelleen voimassa ja eivät ole olennaisesti muuttuneet.

Tällä verkkosivustolla olevat tutkimustuloksiin liittyvät tiedot perustuvat Andrew Tunningleyn koostamiin tietoihin. Hän on Australasian Institute of Mining and Metallurgy:n jäsen ja valtuutettu ammattilainen (geologia) ja on Kingsrose Mining Limitedin malminetsinnän johtaja. Tunningleylla on riittävästi kokemusta, joka liittyy tarkasteltavana olevaan mineralisaatiotyyppiin ja esiintymätyyppiin, sekä hänen harjoittamaansa toimintaan, jotta hänet voidaan katsoa päteväksi henkilöksi, joka on määritelty Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves -julkaisun 2012 painoksessa. Tunningley antaa suostumuksensa siihen, että hänen tietoihinsa perustuva asia sisällytetään tähän raporttiin siinä muodossa ja asiayhteydessä, jossa se esiintyy.

King rose pattern

Luvitus

Norjan kaivosministeriö (Direktoratet for mineralforvaltning) on myöntänyt meille 291 malminetsintälupaa Finnmarkin läänissä, mikä antaa meille mahdollisuuden tehdä mitä tahansa ei-invasiivisia töitä, kuten kivinäytteenottoa, maaperänäytteenottoa ja geofysikaalisia tutkimuksia.

Tavoitteemme noudattaa FPIC-periaatteita tarkoittaa, että teemme yhteistyötä saamelaisten oikeuksien haltijoiden kanssa, jotta voimme tiedottaa ja ohjata toimintaa.

Permitting Finnmark Scenic

Yleiskatsaus

Finnmarkin läänissä tehtäviin invasiivisiin etsintätöihin, kuten kairauksiin, tarvitaan kaivoslain 18 §:n mukainen erityislupa. Porsangerissa Kingsrose on saanut valmiiksi Karenhaugenin malminetsintäkohteen luontotyyppien ja kulttuurin perustutkimukset, ja tammikuussa 2024 sille myönnettiin kairauslupa tietyin ehdoin, kuten 9.1.2024 ilmoitettiin.

Uusien kohteiden tuleviin kairauksiin tarvitaan lisää erityislupia. Erityislupa voidaan evätä, jos saamelaisten oikeuksien huomioon ottaminen on hakemuksen myöntämistä vastaan. Erityislupahakemusta käsiteltäessä painotetaan merkittävästi saamelaisten huomioonottamisen toimia, joita pyydetään mahdollisten vaikutusten osalta. Tätä varten pyydetään hakemuksesta lausunnot saamelaiskäräjiltä, paikalliselta poronhoitopiiriltä ja Finnmark Estate -organisaatiolta (FeFo), joka vastaa suurimman osan Finnmarkin maa-alueesta hallinnoinnista.

Tammikuussa 2023 Kingsrose sai erityisluvan rajoitetulle kairausohjelmalle Kárenašvárrissa. Lupahakemuksen tueksi Kingsrose rahoitti saamelaiskäräjien kulttuuriperintötutkimuksen ja tilasi riippumattoman biodiversiteettitutkimuksen. Saamelaiset oikeudenhaltijat ovat kuitenkin vastustaneet kairaushakemusta sen nykyisessä muodossa. Vastauksena tähän Kingsrose on sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä porauksen mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi ja lieventämistoimenpiteiden kehittämiseksi sekä pyrkimään yhteisymmärrykseen siitä, miten poraustoiminnassa edetään.

Alustavat lupamenettelyjen etenemissuunnitelmat

King rose pattern

Ota yhteyttä

Mielipiteesi on meille tärkeä! Arvostamme suuresti palautettasi ja olemme kiitollisia, jos haluat jakaa ajatuksesi kanssamme. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai haluat vain jakaa kokemuksesi, olemme täällä kuuntelemassa. Kiitos, että käytit aikaasi auttaaksesi meitä eteenpäin!

logo

Kingsrose Mining Limited on ASX-listattu (ASX: KRM) yritys, joka on keskittynyt vastuulliseen mineraalien etsintään ja löytöihin

Tilaa ASX-ilmoitukset

Seuraa


Yksityisyys

Tekijänoikeus 2024. Kingsrose Mining. Kaikki oikeudet pidätetään