King rose pattern
1 2023 10 Hero Kumiseva Scenic

Keski-Suomi

Periodic central finland

Kingsrose on kesäkuussa 2023 saanut kaivoslain mukaiset varauspäätökset nk. Keski-Suomen hankkeen kahdella alueella, Haapajärven ja Suonenjoen seuduilla. Kaivoslain mukaiset varaukset takaavat yhtiölle etusijan malminetsintäluvan hakemiseen varausalueille. Varaukset kattavat yhteenlaskettuna 993,1 neliökilometrin alueen. Yhtiön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa alueilla malminetsintää BHP Xplor -ohjelman tukemana. Tunnistamme luonnonympäristön tärkeyden ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä.

King rose pattern

Yhteisöt

Yhteistyö hankealueemme yhteisöjen kanssa alkoi 2023, jolloin tapasimme kunnallisia päätöksentekijöitä sekä ELY-keskuksen edutajia.

Haluamme tavata laajemmin paikallisia yhteisöjä. Vuoden 2024 aikana järjestämme yleisötilaisuuksia Haapajärvellä ja Rautalammilla, ja kutsumme mukaan lähiseudun asukkaat. Tulemme ilmoittamaan tilaisuuksista näkyvästi. Haluamme jakaa tietoa suunnitelmistamme sekä alustavien ympäristöselvitysten tuloksista. Tavoitteena on kehittää suunnitelmiamme edelleen sidosryhmiltä saatavan palautteen perusteella.

2023 06 22 Community Haapajärvi Presentation Vesa 2024 03 14 151855 jtrw

Sitoudumme vuorovaikutukseen

Kingsrose arvostaa ennakoivaa ja läpinäkyvää vuorovaikutusta paikallisten yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. 

Kesän ja syksyn 2023 aikana saimme tilaisuuden päästä keskustelemaan useiden kunnallisten päätöksentekijöiden kanssa, mm. Haapajärvellä, Reisjärvellä ja Pyhjärvellä. Näiden alustavien keskustelujen jälkeen tapasimme myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa ja esittelimme yhtiötämme ja toimintatapojamme. 

Marraskuussa 2023 pidimme Rautalammilla yleisötilaisuuden, joka osoittautui varsin suosituksi. Tilaisuudessa keskityttiin vastuulliseen malminetsintään, johon olemme sitoutuneet. Esittelimme sidosryhmätoimintaamme ja osallistamista, sekä ympäristön suojelemiseksi tekemiämme toimia. Nämä tavat ovat pysyvä osa kaikkea toimintaamme. 

Seuraavaksi suunnitteilla on jatkaa vuorovaikutusta Haapajärven seudulla toukokuussa 2024. Tarkoituksena on järjestää kaikille avoin yleisötilaisuus, sekä jatkaa keskusteluja kaupunkien ja kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. 

Yhteisön esittely

Lupauksemme yhteisöille

Vuonna 2024 tapaamme sidosryhmiämme Haapajärven varausalueen ympäristössä toukokuussa 2024, jolloin esittelemme mm. luontoselvitystemme alustavia tuloksia, ja kerromme niiden pohjalta suunnittelemistamme malmitutkimuksista. Tavoitteenamme on saada palautetta ja lisätietoja, jotka voimme huomioida tutkimusten suunnittelussa.  

Syksyllä järjestämme lisää tilaisuuksia, joissa esittelemme kesäkaudella tehdyt työt ja kerromme seuraavista suunnitelmistamme talvikaudelle 2024.

Näiden yleisötilaisuuksien lisäksi jatkamme avointa keskustelua viranomaistahojen kanssa. Haluamme varmistaa tiedonkulun ja läpinäkyvyyden, ja siksi pyrimme järjestämään lainsäädännön vaatimaa laajemmat keskustelut kaupunkien ja kuntien sekä ELY-keskuksen kanssa.

 • Ennakoiva ja läpinäkyvä viestintä
  • Aloitimme vuorovaikutuksen alueen yhteisöjen kanssa toukokuussa 2023, ja pidämme yhteyksiä yllä jatkossakin. Viestintä ja vuorovaikutus laajenee, kun kehitämme uusia suhteita alueen sidosryhmien kanssa.

  • Ensisijainen tavoitteemme on rakentaa, ymmärtää ja vaalia luottamukseen perustuvia suhteita kaikkien sidosryhmiemme kanssa, mukaan lukien vakituiset ja loma-asukkaat sekä virkistyskäyttäjät.
 • Näin osallistamme
  • Toimimme läheisessä yhteistyössä Keski-Suomen hankkeemme yhteisöjen kanssa, ymmärtääksemme ja kehittääksemme suhteitamme.
  • Lopulta tavoitteemme on, että pitkällä aikavälillä nämä yhteisöt pystyvät aktiivisesti ohjaamaan hankkeitamme yhteiseen menestykseen
 • Jatkosuunnitelmat ja osallistuminen
  • Ennen kuin jatkoa koskevat suunnitelmat lyödään lukkoon, Kingsrose huomioi siihenastisen tiedon ja saadut opit. Ennakoivan ja läpinäkyvän viestinnän sitoumuksemme mukaisesti jatkamme yhteistyötä maanomistajien, sidosryhmien ja yhteisön kanssa.
King rose pattern

Ympäristö

Olemme sitoutuneet suojelemaan luonnonympäristöä. Uskomme vakaasti, että malminetsintä ja luonnonympäristön suojelu on mahdollista samanaikaisesti.

Tulemme keräämään vesinäytteitä vuosittain joka kevät, kesä ja syksy. Säännöllisen näytteenoton avulla selvitämme vedenlaatua ennen malminetsintätoimenpiteitämme, niiden aikana ja niiden jälkeen. Jaamme tietoa sekä suunnitelmista että tuloksista yleisötilaisuuksissa sekä nettisivullamme.

2023 10 Environment Kumiseva IMG 9537

Luonnollinen ympäristö

Varmistaaksemme, että luonnon monimuotoisuuden suojelu on riittävästi huomioitu suunnittelussamme, hankimme tietoa tärkeistä eliölajeista, ja teetämme perustilatutkimuksia, jodien tulokset jaamme yleisötilaisuuksissa ja nettisivullamme.

Ympäristösitoumukset

Vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden tärkeyden vuoksi sitoudumme suorittamaan vuosien 2024-2025 aikana:

 • Teetämme alustavat luontoselvitykset Haapajärven ja Suonenjoen varausalueilla. Selvitystietojen avulla voimme suunnitella malminetsintämme siten, että luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet säilyvät.
 • Laadimme vesiä koskevan perustilaselvityksen ja analysoimme vesinäytteitä pinta- ja pohjavesistä nykytilan selvittämiseksi ja saadaksemme tarkkaa tietoa vedenlaadusta. Nämä tutkimukset tehdään ennen minkään kajoavien malmitutkimusten aloittamista.
King rose pattern

Malminetsintä

Keski-Suomen hankkeemme koostuu kahdesta osa-alueesta, joita kutsumme Haapajärven ja Suonenjoen varausalueiksi. Suonenjoen varausalueella on voimassa kolme kaivoslain mukaista varausilmoitusta. Kaikki varausalueemme sijaitsevat Kotalahden nikkelivyöhyke -nimisen geologisen muodostuman alueella.

Suoritamme malminetsintää kajoamattomilla menetelmillä Haapajärven varauksen alueella vuoden 2024 aikana. Ennen töiden aloitusta keskustelemme paikallisyhteisöjen, kaupunkien ja kuntien sekä ympäristöviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) kanssa.

2023 10 Exploration Mataramaki IMG 9242

Yleiskuvaus

Kingsrosella on voimassa neljä varausilmoitusta, jotka kattavat 993,1 neliökilometriä Kotalahden nikkelivyöhykkeen alueella. Kotalahden vyöhykkeellä on toiminut useampi kaivos, mm. Hitura ja Kotalahti.

Osallistuessaan BHP:n Xplor-ohjelmaan 2023 (katso pörssitiedote ASX announcement dated 18th January 2023) Kingsrose suoritti kohteiden määrittelyn, jonka kustannuksista vastasi BHP. Tuolloin varausalueilta määritettiin 14 kohdetta.

Central Finland Project kohteita pidetään prospektiivinsina syn-orogeenisen, konoliittipitoisen magmaattiisen nikkeli-kupari-koboltin suhteen. Prospektiviisuutta osoittaa lähiseudun kaivosten yhteenlaskettu tuotanto, joka on ollut vähintään 36.2 Mt @ 0.60% Ni, 0.25% Cu and 0.03% Co (1).

Sijainti

Haapajärven varausalue sijoittuu Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven, Pihtiputaan ja Lestijärven kuntien alueelle ja sijaitsee pääosin Pohjois-Pohjanmaalla, osin myös Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa. Alue on pääteiden ja rautatien varrella ja sijaitsee 130 km etäisyydellä Kokkolan satamasta.

Suonenjoen varausalue, joka koostuu varausilmoituksista Suonenjoki, Kerkonkoski ja Kerkonkoski Etelä, sijaitsee etelämpänä Pohjos-Savon maakunnassa, noin 50 km Kuopiosta länteen. Varausalueet ovat päätien E63 varrella ja niiltä on raideyhteys Suomenlahdelle. Aluetta luonnehtii metsän ja maatalouslalueiden vaihtelu, järvet sekä loiva topografia.

Central Finland Map

Kohteet

Kotalahden Nikkelivyöhyke on noin 400 km pituinen luoteen – kaakon suuntainen geologinen vyöhyke, jossa metamorfoituneisiin suprakrustaalisiin kiviin on tunkeutunut joukko fraktioituja mafis-ultramafisia intruusioita. Vyöhyke liittyy Laatokan – Perämeren malmivyöhykkeeeen ja sijoittuu arkeeisen Karjalan pohjakompleksin (itäpuolella) ja proterotsooisen Keski-Suomen granitoidikompleksin (länsipuolella) välissä. Mafis-ultramafiset intruusiot muodostuivat Svekofennidisen orogeneesin aikana noin 1,88 miljardia vuotta sitten. Samalla aikakaudella maailmassa on muodostunut merkittäviä nikkeli-kuparivyöhykkeitä kuten Raglan Quebecissa ja Thompson Manitobassa, Kanadassa.

Keski-Suomen hanke on tunnetusti prospektiivinen syn-orgeenisten, konoliittien yhteydessä esiintyvien nikkeli-kupari-kobolttien suhteen, mitä todistaa vähintään 36,2 Mt @ 0,60 % Ni, 0,25 % Cu, 0,03 % Co yhteenlaskettu tuotanto läheisiltä kaivoksilta.

Hajaantunut massiivinen sulfidi sijaitsee mafis-ultramafisissa intruusioissa, mutta sitä ilmenee myös intruusioiden jalkapuolella ”offset-tyyppisinä” massiivisina sulfidimalmikappaleita, joiden pitoisuus on korkea.

Kingsrosen Keski-Suomen hankkeen malminetsinnän varausalueet on jaettu kahteen osa-alueeseen. Haapajärven varausalue, 787,7 km2, sijaitsee noin 20 km Hituran suljetun kaivoksen eteläpuolella. Varausalueeseen sisältyy vähintään kuusi prospektiivista mafis-ultramafista intruusiota.

Suonenjoen varausalue (varausilmitukset Suonenjoki, Kerkonkoski ja Kerkonkoski Etelä), 205,4 km2, sijaitsee 25 km länteen suljetusta Kotalahden kaivoksesta ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee 30 km pitkä nikkeli-kuparimineralisaatioita sisältävien mafis-ultramafisien lohkareiden alue.

BHP Xplor rahoituksen avulla Kingsrose muodosti kohteita reprosessoimalla ja tulkitsemalla alueellista geofysiikan dataa, hankkimalla ja kokoamalla geokemian dataa, ja tarkastelemalla tunnettujen mineralisoituneiden intruusioiden ominaisuuksia ja geologisia malleja. Kingsrosen varausalueille muodostettiin 14 kohdetta, ja kohteiden tarkentaminen jatkuu edelleen tavoitteena tunnistaa lisää prospektiivisia kohteita projektin alueelta.

Vaikka nikkelivyöhykkeellä on historiallisesti ollut merkittävää tuotantoa, on siellä tehty vain vähän etsintää nykyaikaisin menetelmin magmaattisten nikkeli-kupari-kobolttien löytämiseksi. Jääkauden jälkeinen paksu moreenipeite ja uusien tutkimusten vähäisyys tarkoittavat, että alue on edelleen alitutkittu.

Tilanne

Kohteiden määritys suoritettiin 2023 aikana osana BHP Xplor -ohjelmaa. Kohteiksi tunnistettujen mafis-ultramafisten intruusioiden potentiaalin arvioimiseksi on laadittu työohjelmat. 

Malminetsintä aloitetaan tekemällä geofysiikan mittauksia ilmasta käsin, jonka jälkeen tehdään maan pinnalla kajoamattomia tutkimuksia. Nk. kajoamattomat tutkimukset ovat menetelmiä, joiden vaikutukset ovat häviävän pienet. Menetelmiä ovat:  

 • geologinen kartoitus, johon kuuluu havainnointia ja hyvin vähäistä näytteenottoa (käsin geologivasaralla esillä olevasta kallion tai lohkareen pinnalta otettavat kivinäytteet), 
 • vähäinen geokemiallinen näytteenotto  pintamaasta, käsin pienellä lapiolla, 
 • geofysiikan mittaukset maan pinnalla. 

Tutkimusohjelman rahoittaa BHP (katso ASX pörssitiedote, päivätty 22.05.2024

Kompetent personserklæring

Tämän raportin tiedot, jotka liittyvät Keski-Suomi etsintätuloksiin, yhtiö raportoi ensimmäisen kerran JORC-koodin (2012) mukaisesti ASX-ilmoituksissa, jotka on päivätty 22.05.2024.

Yhtiö vahvistaa, ettei se ole tietoinen mistään uusista tiedoista tai aineistosta, jotka olennaisesti vaikuttavat edellä mainittuihin ASX-julkaisuihin sisältyviin tietoihin, ja se vahvistaa lisäksi, että kaikki merkitykselliset oletukset ja tekniset parametrit, jotka tukevat etsintätuloksia ja etsintätavoitetta, ovat edelleen voimassa ja eivät ole olennaisesti muuttuneet.

Tällä verkkosivustolla olevat tutkimustuloksiin liittyvät tiedot perustuvat Andrew Tunningleyn koostamiin tietoihin. Hän on Australasian Institute of Mining and Metallurgy:n jäsen ja valtuutettu ammattilainen (geologia) ja on Kingsrose Mining Limitedin malminetsinnän johtaja. Tunningleylla on riittävästi kokemusta, joka liittyy tarkasteltavana olevaan mineralisaatiotyyppiin ja esiintymätyyppiin, sekä hänen harjoittamaansa toimintaan, jotta hänet voidaan katsoa päteväksi henkilöksi, joka on määritelty Australasian Code for Reporting Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves -julkaisun 2012 painoksessa. Tunningley antaa suostumuksensa siihen, että hänen tietoihinsa perustuva asia sisällytetään tähän raporttiin siinä muodossa ja asiayhteydessä, jossa se esiintyy.

King rose pattern

Luvitus

Meillä on voimassa kaivoslain mukaiset varaukset (neljä varausilmoitusta), pinta-alaltaan yhteensä 993,1 km2, Kotalahden nikkelivyöhykkeellä Keski-Suomessa.

Osallistuessamme BHP:n Xplor -ohjelmaan 2023 (katso ASX pörssitiedote, päivätty 18.1.2023) suoritimme varausalueillemme kohteiden määrityksen BHP:n rahoittamana.

Nämä varausilmoitukset raukeavat kauden päättyessä kesäkuussa 2025.

2024 06 22 Haapajärvi Road Exploration

Luvitus

Varausilmoitukset hyväksyy kaivosviranomaisena Tukes. Varausilmoituksella Kingsrose saa yksinoikeuden hakea malminetsintälupaa varausalueelle varausajan aikana. Varausilmoituksen perusteella ei saa suorittaa mitään tutkimuksia. Varausalueella voi tehdä sellaista etsintätyötä, joka on muutenkin sallittua kaivoslain 7 §:n ja jokaisenoikeuksien puitteissa. Tällaista sallittua etsintätyötä tehdään menetelmin, joista aiheutuu vain häviävän pieniä vaikutuksia, kuten pienimuotoinen (käsin tehtävä) kivi- ja maanäytteiden otto ja geofysikaaliset mittaukset

King rose pattern

Ota yhteyttä

Mielipiteesi on meille tärkeä! Arvostamme suuresti palautettasi ja olemme kiitollisia, jos haluat jakaa ajatuksesi kanssamme. Jos sinulla on parannusehdotuksia tai haluat vain jakaa kokemuksesi, olemme täällä kuuntelemassa. Kiitos, että käytit aikaasi auttaaksesi meitä eteenpäin!

logo

Kingsrose Mining Limited on ASX-listattu (ASX: KRM) yritys, joka on keskittynyt vastuulliseen mineraalien etsintään ja löytöihin

Tilaa ASX-ilmoitukset

Seuraa


Yksityisyys

Tekijänoikeus 2024. Kingsrose Mining. Kaikki oikeudet pidätetään